Auslan Fingerspelling

Auslan Alphabet Chart

 
 A

 B

 C  D
 E  F  G  H
 I  J  K  L
 M  N  O  P
 Q  R  S  T
 U  V  W  X
   Y  Z  

 


Download Posters

» Download Auslan Fingerspelling Poster (PDF) A3 size 
 

Download Auslan alphabet video

» Download Auslan alphabet video (MOV file format).
» Download Auslan alphabet video (YouTube).